Khách hàng

Khách hàng tiêu biểu của Minh Giang bao gồm:

– Khối khách sạn
– Khối lực lượng vũ trang và Chính phủ
– Khối Chung cư
– Khối bệnh viện
– Khối viễn thông

– Khối xây dựng và các nhà thầu

– Khối tài chính và ngân hàng